Daniel Adams
  درباره ما   تماس با ما

گزارش سرویسهای متنوع اینترنت داده پردازی پارس

  درحال نمایش :  ایتم
سرویس 512 کیلو بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 512 کیلو بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 10 گیگ

12500 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 16 گیگابایت معادل ماهانه 8 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 1 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 1 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 25 گیگ

20000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 24 گیگابایت معادل ماهانه 12 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 2 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 2 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 40 گیگ

25000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 32 گیگابایت معادل ماهانه 16 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 3 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 3 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 50 گیگ

35000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 44 گیگابایت معادل ماهانه 22 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 4 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 4 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 60 گیگ

40000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 60 گیگابایت معادل ماهانه 30 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس8  مگا بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس8 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 90 گیگ

50000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 80 گیگابایت معادل ماهانه 40 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 16 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 16 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 175 گیگ

80000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 120 گیگابایت معادل ماهانه 60 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 1 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 1 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 10 گیگ

138000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه دوازده ماهه 240 گیگابایت معادل 120 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 512 کیلو بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 512 کیلو بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 10 گیگ

37500 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 16 گیگابایت معادل ماهانه 8 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 1 مگا بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 1 مگا بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 25 گیگ

60000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 24 گیگابایت معادل ماهانه 12 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 2 مگا بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 2 مگا بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 40 گیگ

75000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 32 گیگابایت معادل ماهانه 16 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 3 مگا بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 3 مگا بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 50 گیگ

105000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 44 گیگابایت معادل ماهانه 22 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 4 مگا بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 4 مگا بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 60 گیگ

120000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 60 گیگابایت معادل ماهانه 30 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس8  مگا بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس8 مگا بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 90 گیگ

150000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 80 گیگابایت معادل ماهانه 40 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 16 مگا بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 16 مگا بیت بر ثانیه سه ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 175 گیگ

160000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 120 گیگابایت معادل ماهانه 60 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 512 کیلو بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 512 کیلو بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 10 گیگ

70000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 16 گیگابایت معادل ماهانه 8 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 1 مگا بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 1 مگا بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 25 گیگ

115000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 24 گیگابایت معادل ماهانه 12 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 2 مگا بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 2 مگا بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 40 گیگ

142000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 32 گیگابایت معادل ماهانه 16 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 3 مگا بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 3 مگا بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 50 گیگ

199000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 44 گیگابایت معادل ماهانه 22 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 4 مگا بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 4 مگا بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 60 گیگ

228000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 60 گیگابایت معادل ماهانه 30 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس8  مگا بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس8 مگا بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 90 گیگ

285000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 80 گیگابایت معادل ماهانه 40 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 16 مگا بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 16 مگا بیت بر ثانیه شش ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 175 گیگ

305000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 120 گیگابایت معادل ماهانه 60 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 512 کیلو بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 512 کیلو بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 10 گیگ

135000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 16 گیگابایت معادل ماهانه 8 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 1 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 1 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 25 گیگ

216000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 24 گیگابایت معادل ماهانه 12 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 2 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 2 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 40 گیگ

270000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 32 گیگابایت معادل ماهانه 16 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 3 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 3 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 50 گیگ

378000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 44 گیگابایت معادل ماهانه 22 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 4 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 4 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 60 گیگ

432000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 60 گیگابایت معادل ماهانه 30 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس8  مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس8 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 90 گیگ

540000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 80 گیگابایت معادل ماهانه 40 گیگا بایت ترافیک بین الملل

سرویس 16 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

سرویس 16 مگا بیت بر ثانیه دوازده ماهه استاندارد غیر حجمی

ماهیانه 175 گیگ

576000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 120 گیگابایت معادل ماهانه 60 گیگا بایت ترافیک بین الملل