جستجو

اعلان‌ صوتي (Announcement)

گاهي اوقات نياز است شما در بخشي از سيستم تلفني پيامي را براي تماس‌گيرنده پخش نماييد، مثلا مي‌خواهيد بر روي منوي منشي اگر كسي عدد 8 را زد آدرس براي وي پخش شود، يا منشي ها بتوانند با انتقال تماس به يك شماره آدرس يا پيام خاصي براي تماس گيرنده پخش شود، براي اين منظور از Announcement استفاده مي‌كنيم.

در منوي "مركز تلفن"، "تنظيمات سيستم تلفني" گزينه "اعلان‌هاي صوتي" را انتخاب نماييد (Announcement)

announcement_1.png

در ابتدا براي آن نامي در نظر مي‌گيريم، تنظيمات بعدي به صورت زير است:

Rcording: از روي ليست پيامي را كه قبلا از طريق منوي ضبط پيام "recoring" بارگزاري كرده ايد را، انتخاب مي‌كنيد.

Repeat: كليدي را انتخاب مي كنيد، تا در صورت وارد شدن توسط تماس گيرنده، پيام تكرار شود.

Allow Skip: اگر فعال باشد تماس گيرنده با زدن هر كليدي مي‌تواند پيام را قطع كرده و مستقيما به مقصد بعدي تعيين شده برود.

Return to IVR: اگر تماس گيرنده از طرف IVR‌ به اين پيام هدايت شده باشد، مقصد تعيين شده بعدي (گزينه آخر)  غير فعال شده و تماس گيرنده به همان IVR‌ بر خواهد گشت، و در نهايت در بخش Destination after playback تعيين مي كنيم بعد از پخش پيام، تماس گيرنده به كدام مقصد هدايت شود.

راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display